UQ Holder! ตอนที่ 12 (ตอนจบ)

ระหว่างสู้ โทตะ ถูกดึงออกมาพร้อมร่างอดีตของ เนกิ เฟท และ เอวาเจลีน ทำให้ทราบเหตุผลที่เฟทวางแผนจะให้ตนดูดพลังของ Ialda Baoth, Yaldabaoth ไว้ เพื่อช่วยเนกิ